Darmowa dostawa od 20€
Wysłane dzisiaj jutro w domu
Wysyłka na cały świat
Darmowa dostawa od 20€
Wysłane dzisiaj jutro w domu
Wysyłka na cały świat

Zasady i warunki

WARUNKI

ARTYKUŁ 1 ZASTOSOWANIE

1.1 Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do każdej oferty BABY-PHANT i każdej umowy zawieranej na odległość między BABY-PHANT a kupującym.

1.2 Przed zawarciem umowy na odległość drogą elektroniczną tekst niniejszych ogólnych warunków zostanie udostępniony kupującemu drogą elektroniczną w taki sposób, aby mógł być łatwo przechowywany przez kupującego na trwałym nośniku danych. Jeśli nie jest to racjonalnie możliwe, przed zawarciem umowy na odległość zostanie wskazane, gdzie ogólne warunki można zapoznać się drogą elektroniczną i że zostaną one przesłane bezpłatnie na żądanie kupującego drogą elektroniczną lub w inny sposób.

1.3. Składając zamówienie, oznaczasz, że zgadzasz się z warunkami dostawy i płatności.

ARTYKUŁ 2 UMOWA

2.1. Umowa zostaje zawarta, jeśli kupujący zaakceptował ofertę drogą elektroniczną, a BABY-PHANT niezwłocznie potwierdził otrzymanie przyjęcia oferty drogą elektroniczną.

2.2.BABY-PHANT podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia elektronicznego przesyłania danych i zapewnienia bezpiecznego środowiska internetowego. Jeśli kupujący może zapłacić drogą elektroniczną, sprzedawca zastosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa.

2.3. Jeśli kupujący zalega ze sprzedającym w rozliczeniu jakiejkolwiek umowy, BABY-PHANT ma zawsze prawo, nawet po zrealizowaniu zamówienia w całości lub w części, przed przystąpieniem do dostawy, aby wymagać od kupującego zapewnienia wystarczającego zabezpieczenia, że ​​wypełnił on swoje zobowiązania płatnicze.

2.4. Wszystkie obrazy, zdjęcia i rysunki z informacjami dotyczącymi wagi, wymiarów, kolorów na stronie BABY-PHANT są jedynie przybliżone, mają charakter orientacyjny i nie mogą prowadzić do odszkodowania lub rozwiązania umowy.

2.5. Jeśli złożysz zamówienie w BABY-PHANT, Twoje dane zostaną uwzględnione w bazie danych klientów BABY-PHANT. BABY-PHANT przestrzega Ustawy o osobistych aktach i nie będzie udostępniać Twoich danych osobom trzecim. BABY-PHANT szanuje prywatność użytkowników strony internetowej i zapewnia poufność danych osobowych. BABY-PHANT w niektórych przypadkach korzysta z listy mailingowej. Każda wiadomość zawiera instrukcje usunięcia siebie z tej listy.

ARTYKUŁ 3 NAGRODY

3.1. Ceny oferowanych produktów nie ulegają podwyższeniu, z wyjątkiem zmian cen w wyniku zmian prawnych.

3.2. Transakcje zawierane z BABY-PHANT są zawsze przeprowadzane na uzgodnionych warunkach.

3.3. Wszystkie poprzednie ceny automatycznie wygasają w momencie zmiany, nie można z tego wywodzić żadnych praw.

3.4. Wszystkie ceny na stronie podlegają błędom w druku i pisowni. Nie ponosimy odpowiedzialności za konsekwencje
błędów w druku i pisaniu.

3.5.Wszystkie ceny na stronie podane są w euro i zawierają 21% podatku VAT.

3.6.Oferty są niezobowiązujące, chyba że w ofercie zaznaczono inaczej. Po zaakceptowaniu niewiążącej oferty przez kupującego, BABY-PHANT zastrzega sobie prawo do wycofania się lub odstąpienia od oferty w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania tej akceptacji.

3.7. Obietnice ustne wiążą BABY-PHANT tylko wtedy, gdy zostaną wyraźnie potwierdzone na piśmie.

3.8. Oferty BABY-PHANT nie dotyczą automatycznie zamówień powtarzanych.

3.9.BABY-PHANT nie może być trzymana w swojej ofercie, jeśli klient powinien był zrozumieć, że oferta lub jej część zawiera oczywisty błąd lub błąd.

ARTYKUŁ 4 PRAWO ODSTĄPIENIA

4.1. W przypadku zakupu przez konsumenta zgodnie z artykułem 7:5 holenderskiego kodeksu cywilnego, konsument ma prawo do rozwiązania umowy w ciągu 7 dni roboczych bez podania przyczyny. Okres refleksji rozpoczyna się następnego dnia po otrzymaniu produktu przez konsumenta. Jeśli konsument nie zwrócił dostarczonego towaru do sprzedawcy po tym okresie, zakup jest faktem.

4.2 Przed przystąpieniem do zwrotu, konsument ma obowiązek powiadomić BABY-PHANT na piśmie w terminie 7 dni roboczych od daty dostawy. Konsument musi udowodnić, że dostarczone towary zostały zwrócone na czas.

4.3.W okresie refleksji konsument będzie ostrożnie obchodził się z produktem i opakowaniem. Rozpakuje lub użyje produktu tylko w zakresie niezbędnym do oceny, czy chce zatrzymać produkt. Jeśli skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, zwróci produkt wraz ze wszystkimi dostarczonymi akcesoriami oraz w oryginalnym stanie i opakowaniu do BABY-PHANT, zgodnie z rozsądnymi i jasnymi instrukcjami dostarczonymi przez BABY-PHANT. Zwrot dostarczonych towarów odbywa się całkowicie na koszt i ryzyko konsumenta.

4.4. Powyższe prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy towarów, które zostały wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami konsumenta, w tym na przykład dostosowań, lub które mają wyraźnie osobisty charakter.

ARTYKUŁ 5 KOSZTY W PRZYPADKU WYCOFANIA

5.1. Jeśli konsument skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, maksymalne koszty zwrotu zostaną poniesione na jego konto.

5.2. Z należytym przestrzeganiem postanowień Artykułu 4, BABY-PHANT zapewni, że pełna cena zakupu, z wyłączeniem obliczonych kosztów wysyłki, zostanie zwrócona konsumentowi w ciągu 30 dni od otrzymania zwrotu.

ARTYKUŁ 6 CZAS DOSTAWY

6.1. Dostawa nastąpi do wyczerpania zapasów.

6.2 Podanie terminu dostawy ma charakter orientacyjny. BABY-PHANT zobowiązuje się dotrzymać podanego czasu dostawy tak bardzo, jak to możliwe, ale nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje przekroczenia tego, czemu nie mógł racjonalnie zapobiec. Takie przekroczenie nie zobowiązuje BABY-PHANT do wypłaty odszkodowania ani nie daje kupującemu prawa do rozwiązania umowy.

6.3.Jeżeli przewidywany czas dostawy, o którym mowa w paragrafie 1 niniejszego artykułu, zostanie przekroczony, BABY-PHANT otrzyma dodatkowy okres na dostawę. Ten dalszy termin jest równy pierwotnemu przewidywanemu czasowi dostawy, maksymalnie jeden miesiąc. Jeśli ten dalszy termin zostanie przekroczony, kupujący ma prawo rozwiązać umowę bez podania przyczyny.

DOSTAWA ARTYKUŁU 7

7.1 Miejscem dostawy jest adres, który kupujący wyraźnie podał BABY-PHANT. Jeśli adres jest niepoprawny lub niepoprawny ze względu na to, że został przesłany niekompletnie lub niepoprawnie przez kupującego, koszty zwrotu i ponownego wysłania paczki obciążają konto kupującego.

7.2. Wszystkie towary są transportowane na koszt kupującego, chyba że koszty transportu są wliczone w cenę.

7.3. Jeśli towar jest wysyłany środkami transportu BABY-PHANT lub przez spedytorów pracujących na jego zlecenie, dostawa nastąpi poprzez zaoferowanie towaru na parterze kupującemu. W takim przypadku towary podróżują na ryzyko BABY-PHANT do momentu dostawy.

7.4. Jeśli szukałeś możliwości natychmiastowego zakupu towarów handlowych, reprezentuje i nieuszkodzonych, pomagać przy kosztach transportu, kosztować koszty i odzyskiwać. obciążają jego konto.

ARTYKUŁ 9 GWARANCJA I REKLAMACJE

9.1.NIEMOWLĘDZIEJKUJĄCYM USŁUGUJĄCYM OD UŻYTKOWNIKA na udzielanie pomocy przez produkty, licząc od wystawienia faktury, w zakresie, w jakim dotyczy dotyczy reklamacji na temat reklamowania, o ile odwołuje się do siebie procedura debetowa: – w ciągu 1 roku od daty wystawienia faktury: koszty naprawy lub wymiany, w transporcie na terenie Holandii, ponosić w całości BABY-PHANT

9.2. Klient, który kupujesz, sprawdzisz, czy towar tego produktu po dostarczeniu. Jeśli się, w piśmie, że przedmiot jest, wadliwy lub klientny, musi musi być z te wady na piśmie-PHANT (przedkomplet BA do zwroANT). Wszelkie wady mogą lub mogą lub później towary muszą być późnieje BABY-PHANT na piśmie nie niż 2 miesiące po dostawie. Towar musi nowy zwrócony w zastępstwie, proszę (wraz z akcesoriami i kasą dokumentacją) oraz w stanie. Oddanie do użytku po wykryciu wad, osoba powstałe sprzedaż po wykryciu wad, obciążenie i/lub odsprzedaży, uniwersytecki do prawa do prawa do użytku i napraw.</p zwrotu>

9.3. DZIECKO uznawanie reklamacji za zasadne, DZIECKO według uznania dziecka-to-to-rzeczy z postępem lub odszkodowaniem, przy założeniu</p,>

Odpowiedzialność BABYPHANT, a tym samym, że tak samo wysokie kkoty faktury za dane, lub (według uznania BABY-PHANT) do makczenpowizydbezodku Kwata PHANT pokryta. Wszelka odpowiedzialność BABYPHANT zakolwiek dowolne inne dodatkowe wsparcie jest udostępniana, w tym w formie, odszkodowanie za szkody pośredkudypwob.

. BABY-PHANT nie ponosić odpowiedzialności za ogło- sowanie [osobę]9, skręcenie produktu przez kupującego lub osobę trzecią.

9,5. Gwarancja nie ma zastosowań, jeśli: A) i tak długo, jak kupujący zalega z BABY-PHANT; B) klient sam naprawił i/lub przetworzył dostawcy towarów lub zlecił ich naprawę/lub przetworzenie przez osoby specjalne. C) inne towary takie, jak przykład na nietypowy lub są one drugi sposób, w jaki sposób nie był taki dobry, że został niezgodnie z korzyścią dla BA-PHANT i(lub) korzyści na korzyść; D) wadliwość jest w całości lub w części na podstawie przepisów, które rząd lub wprowadzi w charakter do produkcji lub jakości użytek materiałów.

ARTYKUŁ 10 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
10.1. W zakresie realizacjim przez prawo osiągnięto BABYPHANT za szkody społeczne wadami, które są niedostarczone do dochodzenia do fakturowania usług, chyba że konsekwencje tego zwopumiennictwa

>

10.2. Sprzedawca nigdy nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, w tym szkody kontroli osoby

ARTYKUŁ 11 BRAK NIEMOŻLIWY DO PRZYPISANIA
11.1.Kiedy BABY-PHANT z powodu mobilizacji, niebezpieczeństwo wojny, wojny, wojnyu, wykluczenia ub. także jest uprawniony do wystąpienia umowy.

nie wykonać umowy w całości lub w części, bez konieczności wykonywania czynności wykonawczych. BABY-PHANT musi natychmiast zwracać kogoś, kto o zaistnieniu, którego nie można było wady.

11.2. We wszystkich przypadkach niedociągnięcia, których można było, aby strona mogła zostać zatrzymana do czasu wykonywania rozwiązań, jeśli nie jest racjonalna druga strona, że ​​będzie dostępna.</>>

ARTYKUŁ 12 PRAWO WŁAŚCIWE I WŁAŚCIWY SĄD

12.1. Wszystkie oferty, umowy i ich realizacja podlegają pod prawu holederskiemu.

12.2. Wszystkie spory, o ile są oddalone od sądu okręgowego, rozstrzygane przez sąd w okręgu, w którym znajduje się BABY-PHANT.

 

Rachunek

Tutaj możesz zalogować się do swojego konta lub założyć konto.

Zapytać się?

Zadzwoń do nas

06 13976460

Adres e-mail

Wyślij e-mail

[email protected]

Social media

Media społecznościowe

Review LogoWij scoren een op

Marithaime 8
6662 WD, Elst
Netherlands

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Czy to akceptujesz? Czy to w porządku? TakNieWięcej informacji na temat plików cookie »