• Lorem ipsum

BABY-PHANT. respecteert de privacy van de bezoekers van de website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten heeft BABY-PHANT. daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om de rechten van de consument zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

 

Artikel 1 Wettelijke bepalingen

 1. BABY-PHANT., gevestigd aan Marithaime 8, 6662 WD te Elst, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Privacy is voor BABY-PHANT. van groot belang. Daarom houdt BABY-PHANT. zich aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Artikel 2 Toegang tot de website

 1. De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. BABY-PHANT zal de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

 

Artikel 3 Gebruik van onze diensten

 1. Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt BABY-PHANT. Zich aan de eisen die middels de privacywetgeving gesteld worden. Concreet houdt dit in:
 • BABY-PHANT. vermeldt duidelijk met welke doeleinden de persoonsgegevens worden verwerkt;
 • De verzameling van persoonsgegevens houdt BABY-PHANT. beperkt tot alleen gegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • BABY-PHANT. vraagt om uitdrukkelijke toestemming om persoonsgegevens te verwerken in de gevallen dat hier speciale toestemming voor vereist is;
 • BABY-PHANT. neemt te allen tijde passende beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen;
 • BABY-PHANT. maakt het mogelijk om de persoonsgegevens op ieder gewenst moment ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
 1. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die door BABY-PHANT. worden verwerkt:
 • E-mailadres;
 • NAW-gegevens;
 • Telefoonnummer;
 • Betalingsgegevens;
 • Overige persoonsgegevens die actief zijn verstrekt door bijvoorbeeld een profiel op onze website aan te maken of in correspondentie en telefonisch.
 1. BABY-PHANT. verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van de betaling;
 • Het verzenden en afleveren van de bestelling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • Dienstverlening per e-mail of telefonisch om bijvoorbeeld te informeren over wijzigingen in de bestelling.

 

Artikel 4 Verantwoordelijkheden

 1. BABY-PHANT. is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website door een van deze voorbeelden niet toegankelijk is. De wijze waarop de consument verbinding zoekt met de website is de eigen verantwoordelijkheid van de consument. De consument dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om zijn of haar apparatuur en gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet.
 2. Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over minderjarige websitebezoekers. Volgens de wet is een minderjarige een persoon die jonger is dan 18 jaar, die niet getrouwd is of een geregistreerd partnerschap is aangegaan en niet meerderjarig verklaard is. Een minderjarige is handelingsbekwaam als hij toestemming gekregen heeft van zijn wettelijk vertegenwoordiger.
 3. Toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger kan alleen gegeven worden voor een bepaalde rechtshandeling of een bepaald doel. Zonder deze toestemming kan een minderjarige geen overeenkomst sluiten. Als achteraf blijkt dat voor het sluiten van de overeenkomst geen toestemming gegeven is, dan kan de wettelijk vertegenwoordiger schriftelijk de overeenkomst vernietigen.
 4. BABY-PHANT. raadt ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat er zonder toestemming persoonlijke gegevens is verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderd BABY-PHANT. deze informatie.

 

Artikel 5 Geautomatiseerde besluitvorming

 1. BABY-PHANT. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een medewerker van BABY-PHANT. tussen zit.

 

Artikel 6 Bewaartermijn gegevens

 1. BABY-PHANT. bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Er is op grond van AVG geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens.

 

Artikel 7 Delen van persoonsgegevens met derden

 1. BABY-PHANT verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst als consument of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Artikel 8 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 1. Op grond van artikel 13 2 sub b AVG heeft de consument recht op inzage van rectificatie of wisseling van de persoonsgegevens of beperking van de betreffende verwerking alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
 2. De consument kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van de persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van de persoonsgegevens sturen naar [email protected] BABY-PHANT. reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek.
 3. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de consument is gedaan, vraagt BABY-PHANT. de consument een kopie van het identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie een pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

 

Artikel 9 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 1. BABY-PHANT. neemt de bescherming van de gegevens van de consument serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
 2. Als de consument het idee heeft dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected].

 

Artikel 10 Cookies

 1. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.
 2. De regels voor het plaatsen van cookies is vastgelegd in de Telecommunicatiewet (artikel 11.7a). In deze wet staat dat cookies alleen mogen worden geplaatst als:
 • De websitebezoeker duidelijk over het plaatsen van de cookies is geïnformeerd.
 • De websitebezoeker expliciet toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies.
 1. De cookies die BABY-PHANT gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website voor het gebruiksgemak van de consument. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld de voorkeursinstellingen.
 2. Via de cookieverklaring op onze website kan de consument toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.

 

Artikel 11 Reclame

 1. BABY-PHANT kan naast de informatie op onze website de consument ook op de hoogte houden via: e-mail, sociale media, push notificaties, telefoon en/of andere communicatiemiddelen.
 2. Bovenstaande gebeurt alleen wanneer de consument daar expliciete toestemming voor hebt gegeven, deze toestemming is ook altijd weer in te trekken.

 

Artikel 12 Beeldmateriaal en aangeboden producten

 1. Aan het beeldmaterieel dat behoort tot de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 13 Wijzigingen in deze privacyverklaring 

 1. BABY-PHANT. behoudt het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. 

 

Artikel 14 Toepasselijk recht

 1. Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. De rechtbank van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.