Gratis verzending vanaf €20
Vandaag verzonden morgen in huis
Wereldwijde verzending
Gratis verzending vanaf €20
Vandaag verzonden morgen in huis
Wereldwijde verzending

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID

1.1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van BABY-PHANT en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen BABY-PHANT en koper.

1.2.Voordat de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de koper beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door de koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

1.3.Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

ARTIKEL 2 OVEREENKOMST

2.1.Een overeenkomst komt tot stand indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, en BABY-PHANT onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod heeft bevestigt.

2.2.BABY-PHANT treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien de koper elektronisch kan betalen, zal de verkoper daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

2.3.Indien een koper tegenover verkoper in verzuim is bij de afwikkeling van enige overeenkomst, is BABY-PHANT te alle tijdegerechtigd, ook nadat hij een order geheel of ten dele in uitvoering heeft genomen, alvorens tot levering over te gaan,van de koper te eisen, dat hij voldoende zekerheid stelt, dat hij aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

2.4.Alle afbeeldingen, foto’s en tekeningen met gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren op de internetsite van BABY-PHANT gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

2.5.Indien u een bestelling plaatst bij BABY-PHANT dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van BABY-PHANT. BABY-PHANT houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. 
BABY-PHANT respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. 
BABY-PHANT maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

ARTIKEL 3 PRIJZEN

3.1.De prijzen van de aangeboden producten worden niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van wettelijke veranderingen.

3.2.Tot stand gekomen transacties met BABY-PHANT worden altijd tegen de afgesproken condities gevoerd.

3.3.Alle voorgaande prijzen komen op het moment van wijziging automatisch te vervallen, hier kunnen geen rechten aan ontleent worden.

3.4.Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van
druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaardt.

3.5.Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21%BTW.

3.6.Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. 
Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt BABY-PHANT zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

3.7.Mondelinge toezeggingen verbinden BABY-PHANT slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

3.8.Aanbiedingen van BABY-PHANT gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

3.9.BABY-PHANT kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

ARTIKEL 4 HERROEPINGSRECHT

4.1.Indien er sprake is van een consumentenkoop overeenkomstig artikel 7:5 BW, heeft de consument het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende 7 werkdagen te ontbinden. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument. Indien de consument na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan verkoper heeft teruggezonden, is de koop een feit.

4.2.De consument is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij BABY-PHANT. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd.

4.3.Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan BABY-PHANT retourneren, conform de door BABY-PHANT verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de consument.

4.4.Bovenstaand herroepingsrecht is niet van toepassing op goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, waaronder bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

ARTIKEL 5 KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

5.1.Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

5.2.Met inachtneming hetgeen is bepaald in artikel 4, draagt BABY-PHANT er zorg voor dat binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de consument wordt terugbetaald.

ARTIKEL 6 LEVERTIJDEN

6.1.Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

6.2.De opgave van de levertijd geschiedt bij benadering. BABY-PHANT verplicht zich, zich zoveel mogelijk aan de opgegeven levertijd te houden, doch is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding, die hij redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen. Zodanige overschrijding verplicht BABY-PHANT niet tot enige vergoeding, noch geeft zij de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

6.3.Bij overschrijding van de in lid 1 van dit artikel bedoelde vermoedelijke levertijd, wordt BABY-PHANT een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van een maand. Bij overschrijding van deze nadere termijn heeft de koper het recht de overeenkomst zonder reden te ontbinden.

ARTIKEL 7 LEVERING

7.1.Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan BABY-PHANT duidelijk kenbaar heeft gemaakt. Mocht het adres foutief of niet kloppen door dat het onvolledig of fout is doorgegeven door de koper dan zijn de kosten voor het retour en opnieuw sturen voor het pakket voor rekening koper.

7.2.Alle zaken worden voor rekening van de koper vervoerd, tenzij de vrachtkosten zijn ingecalculeerd in de prijs.

7.3.Indien de zaken worden verzonden met vervoermiddelen van BABY-PHANT of door in zijn opdracht werkende expediteurs, dan geschiedt de levering door aanbieding der zaken gelijkvloers aan de koper. De zaken reizen in dat geval tot het moment van levering voor risico van BABY-PHANT.

7.4.Wanneer een koper weigert de hem correct en onbeschadigd aangeboden zaken terstond in ontvangst te nemen, zijn daaruit voortvloeiende vrachtkosten, onkosten van opslag en retour zending e.d. voor zijn rekening zijn.

ARTIKEL 9 GARANTIE EN RECLAMES

9.1.BABY-PHANT verleent voor de door hem geleverde producten, te rekenen vanaf de dag van de facturering aan de koper te gebruiker garantie voor zover het betreft aan de verkoper toe te schrijven gebreken, welke bij normaal gebruik aan de dag treden, zulks op basis van de navolgende afschrijvingsprocedure: – binnen 1 jaar na de factuurdatum: de kosten van reparatie respectievelijk vervanging, met inbegrip van de vracht binnen Nederland, komen volledig voor rekening van BABY-PHANT

9.2. De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan BABY-PHANT) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan BABY-PHANT. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan BABY-PHANT schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

9.3. Indien klachten van de afnemer door BABY-PHANT gegrond worden bevonden, zal BABY-PHANT naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat

de aansprakelijkheid van BABY-PHANT en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van BABY-PHANT) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van BABY-PHANT gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van BABY-PHANT voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

9.4.BABY-PHANT is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het verkeerd in elkaar draaien van het product door koper of door derde.

9.5. Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de koper tegen BABY-PHANT in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van BABY-PHANT en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

ARTIKEL 10 BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID
10.1.Voor zover wettelijk toegestaan, is de aansprakelijkheid van BABY-PHANT voor schade veroorzaakt door gebreken van het geleverde beperkt tot het netto factuurbedrag van het geleverde, tenzij de gevolgen van deze exoneratie voor koper aantoonbaar onredelijk bezwarend zijn.

10.2.De verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder schade van derden

ARTIKEL 11 NIET-TOEREKENBARE TEKORTKOMING
11.1.Wanneer BABY-PHANT door mobilisatie, oorlogsgevaar, oorlog, werkstaking, uitsluiting of door een niet-toerekenbare tekortkoming van andere aard in de uitvoering der overeenkomst belemmerd wordt, is hij niet gehouden aan enige termijn en tevens bevoegd de door hem gesloten

overeenkomst geheel of ten dele niet uit te voeren, zonder dat enige gerechtelijke maatregel nodig al zijn. BABY-PHANT dient van het optreden van de omstandigheden van de niet-toerekenbare tekortkoming onverwijld kennis te geven aan de koper.

11.2.In alle gevallen van een niet-toerekenbare tekortkoming zal de andere partij het recht hebben de overeenkomst te ontbinden, indien redelijkerwijs niet van haar verlangd kan worden, dat de overeenkomst wordt gecontinueerd.

ARTIKEL 12 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

12.1.Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2.Alle geschillen zullen, voor zover zij de bevoegdheid van de kantonrechter te boven gaan, worden beslecht door de rechtbank in het arrondissement waar BABY-PHANT is gevestigd.

 

Account

Hier kun je inloggen op jouw account of een account aanmaken.

Vragen?

E-mail

Stuur een e-mail

[email protected]

Social media

Social media

Review LogoWij scoren een op

Marithaime 8
6662 WD, Elst
Netherlands

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »