Gratis fragt fra €20
Sendes hjem i dag i morgen
Verdensomspændende forsendelse
Gratis fragt fra €20
Sendes hjem i dag i morgen
Verdensomspændende forsendelse

Vilkår og betingelser

VILKÅR OG BETINGELSER

ARTIKEL 1 ANVENDELSE

1.1. Disse generelle vilkår og betingelser gælder for ethvert tilbud fra BABY-PHANT og for enhver fjernaftale indgået mellem BABY-PHANT og køber.

1.2 Inden aftalen om fjernsalg indgås elektronisk, vil teksten til disse generelle vilkår og betingelser blive gjort tilgængelig for køber elektronisk på en sådan måde, at den nemt kan opbevares af køber på en holdbar databærer. Hvis dette ikke med rimelighed er muligt, vil det inden indgåelse af fjernsalgsaftalen blive angivet, hvor de almindelige vilkår og betingelser kan læses elektronisk, og at de vil blive tilsendt gratis efter anmodning fra køber elektronisk eller på anden måde. /p>

1.3.Ved at afgive en ordre angiver du, at du accepterer leverings- og betalingsbetingelserne.

ARTIKEL 2-AFTALE

2.1 Aftale indgås, såfremt køber har accepteret tilbuddet elektronisk, og BABY-PHANT straks elektronisk har bekræftet modtagelsen af ​​accept af tilbuddet.

2.2.BABY-PHANT tager passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre elektronisk overførsel af data og sikrer et sikkert webmiljø. Hvis køber kan betale elektronisk, vil sælger iagttage passende sikkerhedsforanstaltninger.

2.3. Hvis en køber er i misligholdelse over for sælger i forbindelse med afviklingen af ​​enhver aftale, er BABY-PHANT til enhver tid berettiget, også efter at han har udført en ordre helt eller delvist, før han går videre til levering af at kræve, at køber stiller tilstrækkelig sikkerhed for, at han har opfyldt sine betalingsforpligtelser.

2.4. Alle billeder, fotos og tegninger med information vedrørende vægt, dimensioner, farver på BABY-PHANTs hjemmeside er kun omtrentlige, er vejledende og kan ikke føre til kompensation eller opsigelse af aftalen.

2.5 Hvis du afgiver en ordre hos BABY-PHANT, vil dine oplysninger blive inkluderet i BABY-PHANTs kundedatabase. BABY-PHANT overholder loven om personlige registre og vil ikke give dine oplysninger til tredjeparter. BABY-PHANT respekterer privatlivets fred for brugerne af webstedet og sikrer, at dine personlige data behandles fortroligt. BABY-PHANT bruger i nogle tilfælde en mailingliste. Hver mailing indeholder instruktioner til at fjerne dig selv fra denne liste.

ARTIKEL 3-PRÆMIER

3.1. Priserne på de tilbudte produkter forhøjes ikke, bortset fra prisændringer som følge af lovændringer.

3.2. Transaktioner indgået med BABY-PHANT udføres altid under de aftalte betingelser.

3.3. Alle tidligere priser udløber automatisk på ændringstidspunktet, ingen rettigheder kan udledes heraf.

3.4.Alle priser på hjemmesiden er med forbehold for tryk- og tastefejl. Der påtages intet ansvar for konsekvenserne af
tryk- og tastefejl.

3.5.Alle priser på siden er i euro og inkluderer 21 % moms.

3.6.Tilbud er uforpligtende, medmindre andet er angivet i tilbuddet. Ved accept af et uforpligtende tilbud fra køber forbeholder BABY-PHANT sig retten til at tilbagekalde eller fravige tilbuddet inden for en periode på 3 hverdage efter modtagelsen af ​​denne accept.

3.7. Mundtlige løfter binder kun BABY-PHANT, efter at de udtrykkeligt er blevet bekræftet skriftligt.

3.8.BABY-PHANT-tilbud gælder ikke automatisk for gentagne ordrer.

3.9.BABY-PHANT kan ikke holdes til sit tilbud, hvis kunden burde have forstået, at tilbuddet, eller en del heraf, indeholdt en åbenbar fejl eller fejl.

ARTIKEL 4 FORTRYDELSESRET

4.1 I tilfælde af et forbrugerkøb i henhold til artikel 7:5 i den hollandske civillovbog, har forbrugeren ret til at ophæve aftalen i løbet af 7 arbejdsdage uden at angive grunde. Denne betænkningstid starter dagen efter, at forbrugeren har modtaget produktet. Hvis forbrugeren ikke har returneret de leverede varer til sælger efter denne periode, er købet et faktum.

4.2 Inden returneringen fortsættes, er forbrugeren forpligtet til at give BABY-PHANT skriftlig meddelelse herom inden for en frist på 7 hverdage efter levering. Forbrugeren skal bevise, at de leverede varer er returneret rettidigt.

4.3.I betænkningstiden vil forbrugeren håndtere produktet og emballagen med omhu. Han vil kun udpakke eller bruge produktet i det omfang, det er nødvendigt for at vurdere, om han ønsker at beholde produktet. Hvis han gør brug af sin fortrydelsesret, returnerer han produktet med alt medfølgende tilbehør og i original stand og emballage til BABY-PHANT i overensstemmelse med de rimelige og klare instruktioner, som BABY-PHANT har givet. Returnering af de leverede varer sker helt for forbrugerens regning og risiko.

4.4. Ovenstående fortrydelsesret gælder ikke for varer, der er fremstillet efter forbrugerens specifikationer, herunder for eksempel kundetilpasning, eller som har en klart personlig karakter.

ARTIKEL 5 OMKOSTNINGER I TILFÆLDE AF TILBAGETRÆKNING

5.1. Hvis forbrugeren gør brug af sin fortrydelsesret, vil de maksimale omkostninger ved returnering være for hans regning.

5.2. Under overholdelse af bestemmelserne i artikel 4 vil BABY-PHANT sikre, at den fulde købspris eksklusive de beregnede forsendelsesomkostninger refunderes til forbrugeren inden for 30 dage efter modtagelsen af ​​returneringen.

ARTIKEL 6 LEVERINGSTID

6.1.Levering vil finde sted, så længe lager haves.

6.2 Opgørelsen af ​​leveringstiden er omtrentlig. BABY-PHANT forpligter sig til så vidt muligt at overholde den angivne leveringstid, men hæfter ikke for følgerne af overskridelse, som det ikke med rimelighed kunne have forhindret. En sådan overskridelse forpligter ikke BABY-PHANT til at betale nogen form for kompensation og giver heller ikke køber ret til at ophæve aftalen.

6.3. Hvis den formodede leveringstid, der er nævnt i stk. 1 i denne artikel, overskrides, vil BABY-PHANT få en yderligere frist til stadig at levere. Denne yderligere løbetid er lig med den oprindelige forventede leveringstid med maksimalt en måned. Overskrides denne yderligere frist, har køber ret til at ophæve aftalen uden grund.

ARTIKEL 7 LEVERING

7.1 Leveringsstedet er den adresse, som køber tydeligt har oplyst til BABY-PHANT. Hvis adressen er forkert eller forkert på grund af, at den er afgivet ufuldstændig eller forkert af køber, er omkostningerne ved returnering og genudsendelse af pakken for købers regning.

7.2. Alle varer transporteres for købers regning, medmindre fragtomkostningerne er inkluderet i prisen.

7.3 Forsendes varerne ved hjælp af BABY-PHANTs transportmidler eller af speditører, der arbejder på dennes vegne, sker leveringen ved, at varerne udbydes i stueetagen til køber. I så fald rejser varerne på BABY-PHANT's risiko indtil leveringstidspunktet.

7.4. Hvis en køber nægter straks at modtage de varer, der er præsenteret for ham korrekt og ubeskadiget, er de deraf følgende fragtomkostninger, omkostninger til opbevaring og returforsendelse osv. for hans regning.

ARTIKEL 9 GARANTI OG KLAGER

9.1.BABY-PHANT giver køber en brugergaranti for de produkter, den leverer, regnet fra faktureringsdagen, for så vidt det drejer sig om mangler, der kan henføres til sælger, og som viser sig ved normal brug. , baseret på følgende debiteringsprocedure: – inden for 1 år efter fakturadatoen: omkostningerne til reparation eller udskiftning, inklusive fragt inden for Holland, bæres fuldt ud af BABY-PHANT

9.2. Kunden er forpligtet til at kontrollere de leverede varer umiddelbart efter modtagelsen. Hvis det viser sig, at den leverede vare er forkert, defekt eller ufuldstændig, skal kunden straks meddele disse mangler skriftligt til BABY-PHANT (inden der går videre til returnering til BABY-PHANT). Eventuelle mangler eller fejlleverede varer skal og kan meddeles BABY-PHANT skriftligt senest 2 måneder efter levering. Varerne skal returneres i original emballage (inklusiv tilbehør og tilhørende dokumentation) og i ny stand. Ibrugtagning efter opdagelse af en mangel, skade opstået efter opdagelse af en mangel, hæftelse og/eller videresalg efter opdagelse af en mangel, vil ugyldiggøre denne ret til at klage og returnere fuldstændigt.

9.3. Såfremt BABY-PHANT anser reklamationer fra kunden for velbegrundede, vil BABY-PHANT efter eget skøn ombytte de leverede varer vederlagsfrit eller indgå en skriftlig aftale med kunden om erstatning under forudsætning af, at

BABY-PHANTs ansvar og dermed erstatningsbeløbet er altid begrænset til maksimalt fakturabeløbet for de pågældende varer, eller (efter BABY-PHANTs skøn) maksimalt i det relevante tilfælde af BABY-PHANTs ansvarsforsikring. PHANT beløb dækket. Ethvert ansvar for BABY-PHANT for enhver anden form for skade er udelukket, herunder yderligere erstatning i enhver form, erstatning for indirekte skade eller følgeskader eller skade som følge af tabt fortjeneste.

9.4.BABY-PHANT er ikke ansvarlig for skader forårsaget af forkert vridning af produktet af køber eller af en tredjepart.

9,5. Denne garanti gælder ikke, hvis: A) og så længe køber er i misligholdelse over for BABY-PHANT; B) kunden selv har repareret og/eller behandlet de leverede varer eller har fået dem repareret/eller behandlet af tredjemand. C) de leverede varer har været udsat for unormale forhold eller på anden måde er behandlet skødesløst eller er blevet behandlet i strid med BABY-PHANTs instruktioner og/eller brugsanvisninger på emballagen; D) manglen er helt eller delvist et resultat af regler, som regeringen har udstedt eller vil udstede med hensyn til arten eller kvaliteten af ​​de anvendte materialer.

ARTIKEL 10 ANSVARSBEGRÆNSNING
10.1. I det omfang loven tillader det, er BABY-PHANTs ansvar for skader forårsaget af fejl ved de leverede varer begrænset til nettofakturabeløbet på leveret , medmindre følgerne af denne fritagelse beviseligt er urimeligt byrdefulde for køberen.

10.2. Sælger er aldrig ansvarlig for indirekte skade, herunder skade fra tredjemand

ARTIKEL 11 IKKE-ATRIFTERBAR MANGEL
11.1. Når BABY-PHANT på grund af mobilisering, krigsfare, krig, strejke, udelukkelse eller på grund af en ikke-henførbar mangel af anden karakter i udførelsen af ​​aftalen er hindret, er han ikke bundet af noget vilkår og er også bemyndiget til at indgå aftalen.

ikke at udføre aftalen helt eller delvist, uden at der er behov for juridiske skridt. BABY-PHANT skal straks underrette køberen om opståen af ​​omstændighederne omkring den ikke-henførbare mangel.

11.2.I alle tilfælde af en ikke-henførbar mangel har den anden part ret til at ophæve aftalen, hvis det ikke med rimelighed kan forventes at fortsætte aftalen.

ARTIKEL 12 GÆLDENDE LOV OG KOMPETENT DOMSTOL

12.1. Alle tilbud, aftaler og deres implementering er udelukkende underlagt hollandsk lov.

12.2.Alle tvister, i det omfang de overstiger byrettens kompetence, vil blive afgjort af retten i det distrikt, hvor BABY-PHANT er beliggende.

 

Konto

Her kan du logge ind på din konto eller oprette en konto.

Spørge?

Ring til os

06 13976460

E-mail

Send en e-mail

[email protected]

Social media

Sociale medier

Review LogoWij scoren een op

Marithaime 8
6662 WD, Elst
Netherlands

Vi vil gerne placere cookies på din computer for at hjælpe os med at gøre denne hjemmeside bedre. Er det ok? JaNejMere om cookies »